యింకో ద్వేష భక్తి గీతం! Another Ode to Hate-riotism

February 10, 2020

original poem in Telugu by Afsar, translated into English by N. Venugopal   యింకో ద్వేష భక్తి గీతం!~అయినా ప్రేమిస్తూనే వుండమని కదా చెప్తావ్. గోడలన్నీ నెత్తుటి మరకలవుతాయ్, వీధుల్లో తల ఎత్తుకొని నడవలేను. పసిపిల్లాడి లాగు విప్పి మరీ సున్తీ పరీక్షలు చేస్తావ్. యిప్పటికీ నా పేరు కంటే నా చివరి పేరు మీదే నీ వూనిక. నేనెక్కడా లేను. నేనేమిటో యెవరికీ అక్కర్లేదు. శాసనాలు చేయక్కర్లేదు ఆదేశాలు కాగితాల మీదే…

Why the Chinese are Making a Catastrophic Mistake in Xinjiang

December 18, 2019

by Daanish Mustafa   Malice against children is emblematic of evil in the Abrahamic religious tradition. The Old Testament tells the story of how the Pharaoh ordered the murder of every male Hebrew child born in Egypt to protect himself against the Messiah—Moses (es)—that the shamans had foretold would destroy him. Ironically, he ended up…

A friend is passing on today…

May 7, 2019

by Janani Eswar The Gulmohar and I are losing a companion. May 5th, 2016 Until yesterday, if you looked outside where we work, you would find a beautiful mango tree on the plot next to us. In the respectful form of Tamil or Kannada, my mother tongue and the language that is spoken around me…

The Joint Platform of Central Trade Unions and Independent Federations/Associations oppose any move to export Indian workers to Israel to replace Palestinian workers

November 14, 2023

AGITATE! Journal is sharing this statement in solidarity with trade unions and independent federations/associations in India opposing the Modi Government’s plans to export Indian workers to Israel to replace Palestinian workers amid the ongoing attack of and genocide in Gaza. This statement was originally published by World Federation of Trade Unions. Press Release issued on…

Read More

Standing with Palestine: The University of Minnesota Faculty Statement in Solidarity with the People of Palestine

October 16, 2023

“If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor.” —Archbishop Desmond Tutu  As we write this statement on October 14, 2023, Gaza has been continuously bombed for over 150 hours. After Hamas’ attacks in Southern Israel that killed around 1,300 Israelis on October 7, Israel has dropped 6,000…

Read More

Call for Transnational Solidarity and Collective Care With the Victims of the Recent Earthquakes in Herat-Afghanistan

October 9, 2023

Organized by Tahmina Sobat and Farida Razaqi Amidst the rubble and despair, the rescue team encountered a scene that will forever be etched in their hearts and ours; a mother, her eyes filled with tears but her spirit unbroken, clutching her baby in a final, desperate embrace… sheltering the baby from harm with her own…

Read More

Events

AGITATE! Feminist Knowledge Production Event Series: Spring 2023

AGITATE! Journal invites you to a series of virtual workshops and discussions hosted in conjunction with the "Feminist Knowledge Production" ...

Feminisms, Translations, Solidarities: A workshop with the translators and editors of ‘The Purple Color of Kurdish Politics’

Join us for a workshop with the editors and translators of the The Purple Color of Kurdish Politics on February 9, ...

Join Our Mailing List