యింకో ద్వేష భక్తి గీతం! Another Ode to Hate-riotism

February 10, 2020

original poem in Telugu by Afsar, translated into English by N. Venugopal   యింకో ద్వేష భక్తి గీతం!~అయినా ప్రేమిస్తూనే వుండమని కదా చెప్తావ్. గోడలన్నీ నెత్తుటి మరకలవుతాయ్, వీధుల్లో తల ఎత్తుకొని నడవలేను. పసిపిల్లాడి లాగు విప్పి మరీ సున్తీ పరీక్షలు చేస్తావ్. యిప్పటికీ నా పేరు కంటే నా చివరి పేరు మీదే నీ వూనిక. నేనెక్కడా లేను. నేనేమిటో యెవరికీ అక్కర్లేదు. శాసనాలు చేయక్కర్లేదు ఆదేశాలు కాగితాల మీదే…

Why the Chinese are Making a Catastrophic Mistake in Xinjiang

December 18, 2019

by Daanish Mustafa   Malice against children is emblematic of evil in the Abrahamic religious tradition. The Old Testament tells the story of how the Pharaoh ordered the murder of every male Hebrew child born in Egypt to protect himself against the Messiah—Moses (es)—that the shamans had foretold would destroy him. Ironically, he ended up…

A friend is passing on today…

May 7, 2019

by Janani Eswar The Gulmohar and I are losing a companion. May 5th, 2016 Until yesterday, if you looked outside where we work, you would find a beautiful mango tree on the plot next to us. In the respectful form of Tamil or Kannada, my mother tongue and the language that is spoken around me…

Statement of Solidarity with the Ukrainian People & Anti-War Voices

March 8, 2022

The AGITATE! Editorial Collective supports the following statement:    By the National Alliance of People’s Movements (NAPM India)         Resist the Expansionism of US-led NATO & Anti-People Military Industrial Complex Working People’s Rights World Over Must Prevail Over War-Mongering Indian Government must ensure safe return of all trapped Indian citizens and take…

Read More

No to War. For a Transnational Politics of Peace.

February 28, 2022

The AGITATE! Editorial Collective supports the following statement:   By TRANSNATIONAL SOCIAL STRIKE PLATFORM   Russian large-scale attack over Ukraine brings war among us. In these weeks we saw the escalation of tensions between world powers under the astonished eyes of those who are struggling to recover their lives from two years of pandemic. We…

Read More

Shav-vahini Ganga | Ganga, the Carrier of Corpses | શબવાહિની ગંગા | शव-वाहिनी गंगा , By Parul Khakhar

May 22, 2021

By Parul Khakhar   India is going through a devastating second wave of the COVID-19 pandemic. Although this second wave was long predicted by medical and scientific experts, the Bharatiya Janata Party (BJP) government under Prime Minister Modi boasted of how India had conquered the virus. The stories from the first wave—of thousands of migrant…

Read More

Events

NAPM Yuva Samvad: Young People’s Political Persecution and Resistance | NAPM युवा संवाद: युवाओं का राजनीतिक उत्पीड़न और प्रतिरोध

This article is a summary of the National Alliance of People's Movements' month-long campaign on 'Young People's Political Persecution and ...
Read More

#DalitLivesMatter Webinar, hosted by Hindus for Human Rights, India Civil Watch International, Dalit Solidarity Forum, and the Reclaiming India Collective

This webinar on #DalitLivesMatter was organized collectively by Hindus for Human Rights, India Civil Watch International, Dalit Solidarity Forum, and ...
Read More

Join Our Mailing List